Allt om Kalibrering

Dina mätvärden är fel!

Faktum är att inga mätvärden är helt perfekta. Ditt uppmätta värde inkluderar alltid en viss osäkerhet orsakad av otillräcklighet i mätinstrument, tillvägagångssätt och slumpmässiga variabler. Men genom kunskap och erfarenhet kan man komma så nära som möjligt. Vi går igenom begreppen du behöver kunna.

Vad är kalibrering?

Inom mätteknik (metrologi) innebär kalibrering jämförelsen mellan mätvärden uppmätta av ditt mätdon och en kalibreringsstandard med känd noggrannhet. En sådan standard skulle kunna vara en referensanordning med känd noggrannhet.

Kalibreringstjänsten kan innehålla justeringar för att möta acceptanskriterier, men strängt taget betyder termen kalibrering bara jämförelsehandlingen och inkluderar alltså inte justering.

Spårbar kalibrering

Idag finns det finns två typer av kalibrering – spårbar och ackrediterad.

En spårbar kalibrering innebär att kalibreringslaboratoriet jämför mätinstrumentet med en känd referensstandard, det vill säga en spårbar standard. Standarden är en kvantitet baserad på SI-systemets sju grundenheter plus ett antal härledda enheter. (SI står för International System of Units.)

De sju grundenheterna är noggrant definierade utifrån sju naturkonstanter. En stor mängd härledda enheter bygger sedan på dessa. Tidigare fanns även en grupp som kallades tilläggsenheter, men de räknas numera till de härledda enheterna.

De sju SI-basenheterna:

  • Meter (m)
  • Kilogram (kg)
  • Sekund (s)
  • Ampere (A)
  • Kelvin (K)
  • Mol (mol)
  • Candela (cd)

Med andra ord är en spårbar endast en jämförelse med känd referens och ska ej förväxlas med ackrediterad kalibrering.

Kalibreringscertificat

Efter utförd kalibrering utfärdas ett kalibreringscertifikat. Ett kalibreringscertifikat bör ej förväxlas med ett kalibreringsbevis (se nedan) som utfärdas efter en ackrediterad kalibrering.

Ackrediterad kalibrering

För att en kalibrering ska vara ackrediterad krävs det att det laboratorie som utför kalibreringen är ackrediterat av ett oberoende ackrediteringsorgan. Ett ackrediterat laboratorium behöver uppfylla internationella kriterier gällande dess kvalitetssystem och tekniska kompetens. Det finns alltså en spårbarhet hela kedjan till de internationella organ som kontrollerar de lokala ackrediteringsorganen. De internationella organen här bättre mätosäkerhet och kräver att ackrediterade laboratorier regelbundet skickar in referensinstrument för kalibrering.

Ackrediteringen belönas inom ett särskilt mätområde, “scope of accreditation”, enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025. Element Metech erbjuder ackrediterade tjänster inom en rad områden. För en komplett lista på vad vi erbjuder, besök Swedac.com

Kalibreringsbevis

Efter en utförd ackrediterad kalibrering utfärdas ett kalibreringsbevis. Observera att ett kalibreringsbevis ej bör förväxlas med ett kalibreringscertifikat.

Verifiering (s.k. kröning)

Ett typgodkänt vågsystem måste leva upp till vissa fastställda krav som visar vågens förmåga. Att verifiera en våg, eller i dagligt tal “kröning”, menas helt enkelt att man kontrollerar att vågen uppfyller de fastställda kraven för vågens förmåga. Verifiering sker enligt en ackrediterad metod och därför måste labbet som utför provningen vara ett ackrediterat kontrollorgan.

När vågen har kontrollerats och klarat av kraven utfärdat ett kontrollintyg, eller verifikationsattest, som visar att den uppfyller de krav som efterfrågas. Notera att en verifiering är tidsbegränsad och vi rekommenderar att alla mätdon, som kräver återkommande kalibrering, omfattas av ett serviceavtal.

Full koll på dina mätdon med MIO

Metech Instrument Organizer, MIO, är vårt populära webb-baserade mätdonsregister som hjälper dig att hålla full kontroll över mätdonshistorik, kalibreringsstatus och kalibreringscertifikat. Enkelt, säkert och redo för nästa revision.

Justering

Justering innebär kort och gott injustering av ett mätinstrument så att mätresultaten stämmer överens med en given normal. Så om din kalibreringsvärde resulterar i en avvikelse kan man göra en justering av mätinstrumentet. Observera att om en justering görs krävs en ny kalibrering.

Egenkontroll

Egenkontroll av ett instrument är precis vad det låter. En egen utförd kontroll av mätinstrumentet för att fortlöpande kontrollera att instrumentet mäter korrekt. En egenkontroll sker ofta som ett komplement till en ackrediterad kalibrering och följer noggrannt satta rutiner.

Kalibreringslaboratorier

Mätinstrument måste vara tillförlitliga och bör därför kalibreras. Om beslut fattas på felaktiga grunder kan det leda till felaktiga konstruktioner och resultat. För att få tillförlitliga mätinstrument ska man regelbundet kalibrera dem hos ett kalibreringslaboratorium. Besök Swedac för att se komplett lista över Element Metechs laboratorier.

Kalibreringspunkter

Det är du som beställare som väljer och ansvarar för kalibreringspunkter inför kalibreringen. Kalibreringspunkterna som kontrollerats kommer alltid stå listade på det certifikat / bevis som utfärdas i samband med kalibreringen.

Varför kalibrera?

Så varför ska du då kalibrera och hur ofta är lämpligt? Läs mer om det HÄR.

Relaterade tjänster

Genom regelbunden kalibrering säkerställs kraven på mätkvalitet och dokumentation enligt kundkrav, myndighetskrav och specifika branschkrav. Element Metech tillhandahåller ett av Europas bredaste och mest...
LÄS MER
Metech Instrument Organizer, MIO, är vårt populära webb-baserade mätdonsregister som hjälper dig att hålla full kontroll över mätdonshistorik, kalibreringsstatus och kalibreringscertifikat.
LÄS MER
Som fullserviceleverantör tar Element Metech hand om hela ditt behov av mättekniska tjänster som uppmätning, kalibrering, service och administration av mätdon.
LÄS MER